Váš dodavatel vodního chlazení Váš dodavatel vodního chlazení

Právní Informace

Withdrawal

Pokud pøedpokládáte, že vrátíte zboží,zboží nepoužívejte a odešlete. Odstoupení od smlouvy pro koncové zákazníky: Koncoví zákazníci mají právo odstoupit od smlouvy. Koncový zákazník je ten, jehož objednávka není vytvoøena s firemní fakturaèní adresou (IÈO).

Jak odstoupit od smlouvy: Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání dùvodu do dvou týdnù od pøevzetí zboží. Zboží musí být odesláno na tuto adresu: Aquatuning.cz - Jan Šustr Hynaisova 773/38a 40001 Ústí nad Labem Další informace: Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotøebení, v pùvodním obalu a s veškerým pøíslušenstvím poslat zpìt na své náklady a k zásilce pøiložit vyplnìný reklamaèní formuláø (viz výše), a do poznámky uvést "odstoupení od smlouvy". Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpìt odpovídající èástku pøedem dohodnutým zpùsobem (bankovním pøevodem, složenkou a podobnì - uveïte do formuláøe). Upozoròujeme, že v pøípadì navrácení nekompletního produktu je prodávající oprávnìn dle zákona odeèíst z vracené èástky náklady nutné na uvedení produktu do prodejného stavu.

Packaging ordinance

Protože se snažíme dbát o životní prostøedí, jsou všechny naše obaly z recyklovatelných materiálù.

Všechny použité obaly námi prodaných produktù mùžete zdarma odevzdat v naší provozovnì.

Kontaktujte nás na:
Telefonní èíslo:+420 776 389 446

Adresa:
Aquatuning.cz - Jan Šustr
Hynaisova 773/38a
40001 Ústí nad Labem

Všechny obaly budou zlikvidovány dle pøíslušných zákonù a norem.

Battery Recycling

V souvislosti s distribucí a prodejem baterií a akumulátorù, Vás musíme upozornit na to, že baterie nesmí být vyhazovány mezi bìžný odpad. Jako spotøebitelé jste povinni použité baterie odevzdat na pøíslušná sbìrná místa nebo je mùžete vrátit v obchodì, kde jste je zakoupili. Baterie a akumulátory, které obsahují nebezpeèné látky, jsou oznaèené obrázkem pøeškrtnutého odpadkového koše.

Privacy

Ochrana osobních údajù Nákup na stránkách www.aquatuning.cz je podmínìn poskytnutím nìkterých osobních údajù uživatelù. Pøi vytváøení objednávky zadávate jméno, emailovou adresu, dodací adresu a telefonní èíslo. Veškeré osobní údaje poskytnuté Aquatuningu jsou dùvìrné a provozovatel bude s tìmito údaji nakládat v souladu s platnými právními pøedpisy, zejména v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném znìní. Osobní údaje budou plnì zabezpeèeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou zveøejnìna ani poskytnuta tøetí osobì. Poskytnuté osobní údaje budou využity výhradnì v rámci zpracování nutného pro uzavøení a plnìní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány. Jakmile se pøihlásíte do našeho eshopu, vytvoøí se pro vaše pøihlášení session a na Vašem HDD se uloží tzv. cookies. bez tìchto cookies není možné vytváøet objednávky v našem shopu.

Warranty

Aquatuning nejvìtší specializovaný distributor vodního chlazení v Evropì. Díky smlouvám s hlavními výrobci vodního chlazení mùžeme našim zákazníkùm nabídnout výhodné ceny a velký výbìr produktù, jejichž kvalitu si sami kontrolujeme. Proto vìøíme, že:

'' Zboží nabízené Aquatuningem není možno sehnat jinde!''

Díky tomu si mùžete být jisti, že nabízíme produkty špièkové kvality. Nespolupracujeme s neznámými výrobci, kteøí se snaží zaujmout zákazníky zmanipulovanými výsledky testování produktù. Také nespolupracujeme s takovými výrobci, kteøí mají špatnou povìst.Pro naše zákázníky chceme být stálým dodavatelem a poskytovat jim kvalitní servis. 

Quality assurance:
Díky  naší nízké marži nejsme schopni testovat každý produkt pøed odesláním. Vìøíme našim dodavatelùm a výrobcùm. Proto nemùžeme zaruèit 100% bezvadné zboží stejnì jako se nelze vyhnout poškození, ke kterému mùže dojít pozdìji vzhledem k životnosti produktu.