AQUASALE up to 75% off selected Products!
(More than 800 products)
Váš dodavatel vodního chlazení Váš dodavatel vodního chlazení

Zrušení

Pokud pøedpokládáte, že vrátíte zboží,zboží nepoužívejte a odešlete. Odstoupení od smlouvy pro koncové zákazníky: Koncoví zákazníci mají právo odstoupit od smlouvy. Koncový zákazník je ten, jehož objednávka není vytvoøena s firemní fakturaèní adresou (IÈO).

Jak odstoupit od smlouvy: Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být odesláno na tuto adresu: Aquatuning.cz - Jan Šustr Hynaisova 773/38a 40001 Ústí nad Labem Další informace: Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotøebení, v pùvodním obalu a s veškerým pøíslušenstvím poslat zpìt na své náklady a k zásilce pøiložit vyplnìný reklamaèní formuláø (viz výše), a do poznámky uvést "odstoupení od smlouvy". Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpìt odpovídající èástku pøedem dohodnutým zpùsobem (bankovním pøevodem, složenkou a podobnì - uveïte do formuláøe). Upozoròujeme, že v pøípadì navrácení nekompletního produktu je prodávající oprávnìn dle zákona odeèíst z vracené èástky náklady nutné na uvedení produktu do prodejného stavu.
Packaging ordinance

Kontaktujte nás na:
Telefonní èíslo:+420 776 389 446
Adresa:
Aquatuning.cz - Jan Šustr
Hynaisova 773/38a
40001 Ústí nad Labem


Tímto oznámit, že (s) I / my (*) od mého / us (*) uzavřela smlouvu o koupi těchto výrobků (*) / poskytování těchto služeb (*)
Nástupu do funkce (*) / datum obdržení (*)
Jméno osoby / spotřebitele (s)
Adresa osoby / spotřebitele (s)
Podpis / spotřebitele (ů) (s hlášením na papíře)
Datum


(*) Nehodící se škrtněte konci formuláře pro odstoupení modelu